Hygrchedd

Bydd Sefydliad Elusennol Corfforedig Event Mobility yn darparu sgwteri trydan a chadeiriau olwyn llaw at ddefnydd ymwelwyr anabl, ymwelwyr oedrannus ac ymwelwyr sydd â nam ar eu symudedd wrth iddynt ymweld â Sioe Frenhinol Cymru

I gadw sgwter symudedd neu gadair olwyn llaw gellwch archebu ar-lein ar www.eventmobility.org.uk, printio ffurflen archebu ymlaen llaw oddi ar y wefan neu gysylltu â’r swyddfa ar 01386 725391 i ofyn iddynt bostio ffurflen atoch.   Nodwch os gwelwch yn dda na ellir archebu ymlaen llaw dros y ffôn.

Toiledau

Mae cyfleusterau toiled i bobl anabl ar gael ym mhob adeilad parhaol a bloc toiledau.

Polisi Tocynnau Pobl Anabl

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymrwymo i wella hygyrchedd at y cyfleusterau ac yn anelu at wneud tripiau’n fwy cysurus a phleserus i ymwelwyr sydd ag anableddau.

Os oes gan ymwelydd ofalwr neu gynorthwywr llawn amser, caiff y gofalwr ddod i’r Sioe yn rhad ac am ddim trwy wneud cais ymlaen llaw gyda’r dogfennau ategol at:

CAFC, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3SY.

Sylwch os gwelwch yn dda y bydd tocynnau ymlaen llaw ond yn cael eu darparu ar ôl derbyn prawf digonol fod y cynorthwywr yn ofalwr.  Ni fydd trefniadau o’r fath ar gael wrth y giât.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu ffoniwch 01982553683.