Gwybodaeth i Ymwelwyr

Gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch sut i gyrraedd y Sioe Frenhinol Cymru, pa gyfleusterau sydd gennym a sut i wneud y gorau o'ch amser yn y sioe.

Chwilio am rywle i aros?

Dod o hyd i restr o ddewisiadau Llety lleol yma


Byddwch yn ymwybodol y byddir yn tynnu lluniau ac yn ffilmio ledled maes y sioe at ddibenion darlledu, cyhoeddusrwydd a marchnata.

Ni chaniateir dim ffilmio neu recordio sain diawdurdod yn nigwyddiadau'r Gymdeithas. Gall unhyw recordiad diawdurdod gael ei atafaelu a/neu ei ddinistrio.

Byddwch yn ddiogel yn ein digwyddiadau – rheolau a gwaharddiadau


1.    Paratowch ar gyfer y daith
Mae Maes y Sioe yn hawdd dod o hyd iddo ond mae’r ffyrdd mynediad yn gallu mynd yn eithaf prysur ar ddiwrnodau’r sioe gyda thraffig sy’n symud yn araf arnynt. Gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o fwyd a diod ar gyfer y daith, yn arbennig os oes gennych blant.

2.    Edrychwch beth fydd y tywydd a byddwch yn barod
Byddwch yn “ddiogel rhag yr haul” gan y bydd rhan sylweddol o’r digwyddiad yn yr awyr agored – dewch ag ataliwr haul neu eli haul.
Byddwch yn barod ar gyfer glaw – mae yna adeiladau y gellwch gysgodi ynddynt ar Faes y Sioe.

3.    Dewch i adnabod lleoliadau
Bydd eich rhaglen yn cynnwys map o Faes y Sioe. Fe all fod o gymorth dod i wybod yn gyflym am leoliadau allweddol megis y toiledau, mannau cymorth cyntaf a’r ganolfan plant coll.

4.    Hydradwch eich hun
Dewch â digon o ddŵr i’w yfed. Gellwch brynu amrywiaeth eang o ddiodydd gan fasnachwyr ar Faes y Sioe hefyd.

5.    Rhowch orffwys i’ch coesau
Fe allech fod ar eich traed am nifer o oriau – gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd seibiant.

6.    Peidiwch â bwydo neu roi mwythau i’r da byw
Peidiwch â bwydo neu geisio rhoi mwythau i’r da byw – fe allant fod ar ddiet arbennig ac efallai nad ydynt wedi arfer cael eu trin.

7.    Golchwch eich dwylo
Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi’ch dwylo pan fyddwch yn gadael yr ardaloedd da byw a chyn bwyta bwyd gan y bydd hyn yn lleihau’r perygl ichi ddioddef unrhyw haint sy’n gysylltiedig â chyffwrdd anifeiliaid. Mae dŵr poeth a dŵr oer a sebon diheintiol ar gael ym mhob un o’r toiledau.

8.    Carafanau
Os ydych yn dod â charafan i ddigwyddiad, byddwch yn ymwybodol o’r perygl tân sy’n gysylltiedig â charafanau a byddwch yn gyfrifol, e.e. pan fyddwch yn coginio, peidiwch â gadael padelli heb neb yn gofalu amdanynt, dylech fod â synhwyrydd mwg sy’n gweithio a diffoddwr tân powdr sych. Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn gwybod ble mae’r diffoddwyr tân ar y safle carafanau.

9.    Byddwch yn wybodus ynghylch pethau
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, siaradwch ag un o’r stiwardiaid ar Faes y Sioe – bydd Stiwardiaid yn gwisgo bathodyn ac fe allant fod yn cario radio neu, os oes rhywbeth wedi digwydd, yn gwisgo tabard oren.

10.    Argyfyngau
Petai rhywbeth yn digwydd, ac mae hynny’n annhebygol, dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir os gwelwch yn dda.Ni chaniateir dim ffilmio neu recordio sain diawdurdod yn nigwyddiadau'r Gymdeithas. Gall unhyw recordiad diawdurdod gael ei atafaelu a/neu ei ddinistrio.