Gwybodaeth Gyffrendinol

Diod Feddwol

Gwaherddir cario diod feddwol o amgylch Maes y Sioe. Bydd yfed mewn mannau cyhoeddus (heblaw mewn barrau penodedig) yn drosedd y gellir eich troi allan amdani. Bydd unrhyw un sy’n anwybyddu’r rheol hon yn mentro cael eu gwahardd.

Babanod

Baby changing facilities are provided in the toilet blocks adjacent to the Goat Ring, Main Ring Underpass, International Pavilion (upstairs), Montgomery Pavilion and in the South Glamorgan Exhibition Hall.

Baby Feeding & Changing

The Sponsors Pavilion Unit under the Grandstand will be open as follows, operated by Society Stewards:

Monday: 10.00 am – 7.00 pm

Tuesday: 10.00 am – 4.00 pm

Bio-Ddiogelwch

Mae’r Gymdeithas wedi mabwysiadu arwyddair Adran Materion Gwledig Llywodraeth Cymru (AMGLlC) o ‘gael eich gweld i fod yn lân’ ac yn gofyn bod arddangoswyr a’r cyhoedd yn cydweithredu’n llawn.
Bydd mynediad i brif rannau’r mannau da byw carnau hollt a dofednod ar draws matiau diheintiedig. Gofalwch fod eich esgidiau i’w gweld yn lân wrth fynd i mewn i AC wrth ddod allan o’r mannau da byw os gwelwch yn dda. Bydd brwshys a chynwysyddion diheintydd wedi’u lleoli wrth bob mat petaech yn dymuno sicrhau bod eich esgidiau’n lân. Gofynnir i’r cyhoedd olchi eu dwylo os ydynt wedi cyffwrdd unrhyw anifail. Mae sebon diheintiol wedi’i ddarparu ym mhob toiled. Mae’ch cydweithrediad llawn yn gwbl hanfodol er mwyn i’r Gymdeithas gydymffurfio â rheoliadau AMGLlC yn ymwneud â’r trefniadau bioddiogelwch ar gyfer cyfranogiad da byw carnau hollt a dofednod yn Ffair Aeaf.

Arian

Bydd cyfleuster man arian parod yn cael ei weithredu gan Cash on the Move wedi’i leoli nesaf at gornel gogledd-orllewinol Neuadd Arddangos De Morgannwg.

Catalog

Bydd catalogau’n cael eu gwerthu yn y Bythau Catalog - £4.00.


Pobl Anabl

Parcio Ceir

Mae parcio anabl yn cael ei barcio yn blaen y maes parcio. Ceir sydd yn dangos bathodyn Glas y gwasanaeth cymdeithasol fydd yn derbyn blaenoriaeth.

Toiledau

Mae cyfleusterau toiled i bobl anabl ar gael ym mhob adeilad parhaol a bloc toiledau

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu ffoniwch 01982 553683

 

Cŵn

With the exception of assistance dogs, no visitors will be permitted to enter the showground with dogs. This rule does not apply to the Royal Welsh Spring Festival and is partly exempt for the Royal Welsh Winter Fair for exhibitors entering the Hound Show.

Trade and livestock exhibitors parked within the showground who have dogs for security purposes must apply for a Society permit. Exhibitors must not exercise their dogs in public areas.

Please note that NO dogs are allowed in the Livestock (cattle, sheep, pigs and goats) Buildings, Royal Welsh Exhibition Centre, Horse Lines, Collecting Rings, Fur and Feather Pavilion, South Glamorgan Exhibition Hall, Grandstand, Members Centre, Food Hall or any of the Society’s dining halls.

Argyfwng

HEDDLU, TÂN, AMBIWLANS - 999

Defnyddiwch 999 mewn argyfwng neu 101 mewn mater ddi argyfwng.

Cymorth Cyntaf

Mae triniaeth arbenigol ar gael yn y Ganolfan Cymorth Cyntaf, sydd wedi’i lleoli yn Nhŵr Rheoli Cylch y Defaid. Bydd gwasanaeth parhaol yno o 10.00 am fore Sul tan 6.00 pm nos Fawrth.

01982 554407

Pencadlys

Mae Pencadlys y Gymdeithas wedi’i leoli’n gyfagos i Bafiliwn Siopa Dau, (Pafiliwn Trefaldwyn).
Cyfeiriad - Address: CAFC Cyf – RWAS Ltd, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY
Ffôn -Tel: 01982 553683 Ffacs - Fax: 01982 553563
E-bost – E-mail: info@rwas.co.uk Gwefan - Website: www.cafc.cymru

Lletygarwch

Bydd lletygarwch ar gyfer Beirniaid, Noddwyr, Prynwyr a Gwesteion yn cael ei ddarparu ym Mhafiliwn y Llywydd yn gyfagos i Bencadlys y Gymdeithas.

Plant ar Goll

Dylid hebrwng plant ar goll i Swyddfa Pencadlys y Gymdeithas.
Mae’r Gymdeithas yn cynghori fod dau o bobl i hebrwng y plentyn coll. Mae gweithdrefnau penodol yn eu lle ar gyfer dychwelyd plant at eu rhieni/gofalwyr. Gellir cael manylion o Bencadlys y Gymdeithas.

Eiddo Coll

Nid yw’r Gymdeithas yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am bethau sydd wedi’u colli neu’u dwyn. Gellir gwneud adroddiadau i Swyddfa’r Pencadlys. Dylid rhoi gwybod i’r Heddlu am unrhyw drosedd.

Parcio

Mae parcio am ddim wedi’i ddarparu ar ran isaf Maes y Sioe, Gogledd 3 ac ar Fryn y Ceffylau.

Lluniau

Gwaherddir tynnu lluniau yn llwyr y tu mewn i Faes y Sioe ac eithrio gan weithredwyr awdurdodedig neu gan unigolion at ddibenion preifat. Hysbysir ymwelwyr na chaniateir iddynt gyflogi ffotograffwyr diawdurdod ar Faes y Sioe ac fe’u rhybuddir rhag ymadael ag arian, neu roi archebion i ffotograffwyr crwydrol. Ni chaniateir ffotograffiaeth broffesiynol ar Faes y Sioe ac eithrio gydag awdurdod ysgrifenedig y Gymdeithas. Mae’r Gymdeithas yn cadw’r hawl i fynd â ffotograffwyr diawdurdod ymaith o Faes y Sioe.

Sain

Mae’r system sain wedi’i gosod i drosglwyddo cyhoeddiadau swyddogol. Bydd y Gymdeithas ond yn gwneud cyhoeddiadau eraill os teimlir fod hynny’n hollol angenrheidiol.

Gwasanaeth Bws yr Orsaf Reilffordd

Bydd gwasanaeth casglu teithwyr mewn minibys am ddim yn rhedeg yn ystod y Ffair o faes y sioe a Gorsaf Reilffordd Builth Road yn cyfarfod trenau Rheilffordd Calon Cymru. Bydd minibys 16 sedd yn cyfarfod y trên i gludo ymwelwyr i’r Ffair. Bydd y ddarpariaeth yn cael ei threfnu gan Trafnidiaeth Gymunedol Llanwrtyd. Bydd y man gollwng a chodi teithwyr nesaf at floc toiledau’r Fynedfa Peiriannau rhwng Rhodfeydd C a D. Rhaid i deithwyr sy’n dymuno cael eu codi ar faes y sioe fod yn y man ymadael 20 munud cyn amseroedd ymadael y trên.

Amseroedd Trenau:

Ymadael o Amwythig am Abertawe

Cyrraedd Builth Road

0556

1009

1405

1824

0744

1209

1550

2006

Ymadael o Abertawe am Amwythig

Cyrraedd Builth Road

0604

0933

1435

1821

0827

1139

1643

2050


Siop y Sioe Fawr

Mae’r siopau wedi’u stocio i ddarparu amrywiaeth o nwyddau diddorol ac atyniadol i fodloni arddangoswyr ac ymwelwyr o bob oed. Bydd y siopau ar agor ar ddau ddiwrnod y Ffair o 9.00 am tan 7.00 pm (Dydd Llun) ac tan 6.00pm (Dydd Mawrth) o dan y Prif Eisteddle ac ym Mhafiliwn Trefaldwyn (Pafiliwn Siopa 2. Cofiwch brynu’r cardiau Nadolig argraffiad cyfyngedig newydd sydd ar gael yn nwy siop y Sioe.

Ysmygu

Gwaherddir ysmygu mewn unrhyw fan cyhoeddus caeëdig neu rannol gaeëdig.

Toiledau

Mae toiledau wedi’u lleoli fel a ganlyn: - Pafiliwn Trefaldwyn, Neuadd Arddangos De Morgannwg, Prif Floc Toiledau - Ardal Da Byw (Yn gyfagos i Neuadd Henllan), Bloc y tu ôl i Ganolfan Arddangos Frenhinol Cymru, Bloc Toiledau'r Fynedfa Da Byw (Yn gyfagos i’r NSA), bloc Toiledau y tu ôl i HSBC, Hafod a Hendre, Toiledau Bryn y Ceffylau, Toiledau Mynedfa A, Rhodfa J/H (Adran y Ceffylau), Rhodfa C/D (ger Mynedfa’r Peiriannau), Neuadd Clwyd Morgannwg, y Pafiliwn Rhyngwladol, Canolfan yr Aelodau a Bloc Toiledau’r Danffordd.

Ystafell Dlysau

Bydd Ystafell Dlysau CAFC, sydd wedi’i lleoli yn Neuadd Clwyd Morgannwg, ar agor o 10.00am - 4.00pm y ddau ddiwrnod. Mae’r ystafell yn arddangos 125 o dlysau’r Gymdeithas. Dewch i weld yr arddangosfa ardderchog yma.

Canolfan Groeso

Bydd prif fynedfa y Ffair Aeaf eleni trwy Canolfan Groeso newydd. Yma fe gewch hyd i toiledau, caffi, amrywiaeth o stondianau masnach gan gynnwys Lansdown sydd yn gwerthu amrywiaeth o ddillad swyddogol y Sioe.

WiFi

There will be free public WiFi hotspots around the main cattle ring (Hall 1), Hafod a Hendre, Canolfan Groeso a Neuadd Henllan.

Dyddiadadau digwyddiadau 2018:

Royal Welsh Spring Festival 19 & 20 May 2018 – A celebration of smallholding and rural life.

Royal Welsh Show 23, 24, 25 & 26 July 2018

Royal Welsh Winter Fair 26 & 27 November 2018