Gwybodaeth Gyffrendinol

Diod Feddwol

Gwaherddir cario diod feddwol o amgylch Maes y Sioe. Bydd yfed mewn mannau cyhoeddus (heblaw mewn barrau penodedig) yn drosedd y gellir eich troi allan amdani. Bydd unrhyw un sy’n anwybyddu’r rheol hon yn mentro cael eu gwahardd.

Babanod (Map Ref 24)

Cyfleusterau newid a bwydo babanod

Mae cyfleusterau newid babanod wedi’u darparu yn y blociau toiledau gerllaw Cylch y Geifr, Tanffordd y Prif Gylch, y Pafiliwn Rhyngwladol (i fyny’r grisiau), Pafiliwn Trefaldwyn ac yn Neuadd Arddangos De Morgannwg.

Mae'r Pafiliwn y Noddwr y tu ôl i'r Eisteddle ar agor fel y canlynol, yn cael ei reoli gan Stiwardiaid y Gymdeithas.

Dydd Llun: 10.00 am – 7.00 pm

Dydd Mawrth: 10.00 am – 4.00 pm

BIODDIOGELWCH & MILHEINTIAU     

Mae’r Gymdeithas wedi mabwysiadu’r arwyddair o ‘gael eich gweld eich bod yn lân’ ac yn gofyn bod y cyhoedd ac arddangoswyr fel ei gilydd yn rhoi’u cydweithrediad llawn.

Bydd mynediad i brif rannau’r ardaloedd da byw ewin fforchog a dofednod ar draws matiau diheintiedig.  Gofalwch fod eich esgidiau i’w gweld yn lân wrth FYND I MEWN I ac wrth YMADAEL Â’R ardaloedd da byw os gwelwch yn dda.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi’ch dwylo gyda dŵr a sebon ar ôl ymweld ag ardaloedd yr anifeiliaid a chyn bwyta. Mae’r cyfleusterau golchi dwylo wedi’u lleoli yn yr holl doiledau o amgylch maes y sioe.  Bydd cyfleusterau golchi dwylo allanol ychwanegol yn eu lle yn yr ardal da byw hefyd.

Arian

Bydd cyfleuster man arian parod yn cael ei weithredu gan Cash on the Move wedi’i leoli nesaf at gornel gogledd-orllewinol Neuadd Arddangos De Morgannwg.

Catalog

Bydd catalogau’n cael eu gwerthu yn y Bythau Catalog - £4.00.


Pobl Anabl

Parcio Ceir

Mae parcio anabl yn cael ei barcio yn blaen y maes parcio. Ceir sydd yn dangos bathodyn Glas y gwasanaeth cymdeithasol fydd yn derbyn blaenoriaeth.

Toiledau

Mae cyfleusterau toiled i bobl anabl ar gael ym mhob adeilad parhaol a bloc toiledau

Cŵn:

Ac eithrio cŵn cymorth ac arddangoswyr sy’n cystadlu yn y Sioe Cŵn Hela, ni fyddir yn caniatáu i unrhyw ymwelwyr ddod i mewn i faes y sioe gyda chŵn.

Sylwch os gwelwch yn dda NA chaniateir cŵn yn yr adeiladau Da Byw (gwartheg, defaid a moch), y Neuadd Garcas, Canolfan Arddangos Frenhinol Cymru, Pabell y Ceffylau a Llinellau’r Ceffylau, y Pafiliwn Ffwr a Phlu, Neuadd Arddangos De Morgannwg, y Neuadd Fwyd neu unrhyw un o safleoedd arlwyo’r Gymdeithas.  Bydd Cŵn Cymorth yn cael dod i mewn i’r Neuadd Fwyd.

ARGYFYNGAU                                                                                                

YR HEDDLU, TÂN, AMBIWLANS - Deialwch  999

Mewn argyfwng deialwch 999.  Defnyddiwch 101 ar gyfer pethau nad ydynt yn argyfwng.

CYMORTH CYNTAF - 01982 554407

Yr Heddlu -  Deialwch - 999 mewn argyfwng yn unig

Os ydych yn fyddar, wedi colli’ch clyw, yn drwm eich clyw neu fod gennych nam ar eich lleferydd, mae ffôn testun ar gael ar 18000

Dylech ddefnyddio’r rhifau hyn -

  • os yw trosedd yn digwydd y munud yma
  • os yw rhywun mewn perygl uniongyrchol, neu fod perygl o ddifrod difrifol i eiddo
  • os yw rhywun a amheuir o drosedd ddifrifol gerllaw
  • os oes gwrthdrawiad traffig sy’n golygu anaf neu berygl i ddefnyddwyr eraill y ffordd

Deialu’r Heddlu – 101 ar gyfer galwadau nad ydynt yn rhai brys yn unig

Os ydych yn fyddar, wedi colli’ch clyw, yn drwm eich clyw neu fod gennych nam ar eich lleferydd, mae ffôn testun ar gael ar 18001 101.

Dylech ddefnyddio’r rhifau hyn nad ydynt yn rhai brys i:

  • roi gwybod am drosedd nad yw’n mynd ymlaen ar hyn o bryd
  • roi gwybodaeth i’r heddlu am droseddau yn eich ardal
  • siarad gyda’r heddlu ynghylch ymholiad cyffredinol
  • cysylltu â swyddog neu aelod penodol o’r staff

CYMORTH CYNTAF (Cyf Map 8)

Mae’r Ganolfan Cymorth Cyntaf wedi’i lleoli yn Nhŵr Rheoli Cylch y Defaid.  Bydd cymorth ar gael yno’n ddi-dor o 10.00 bore dydd Sul tan 6.00 nos Fawrth.                                           

Ffôn: 01982 554407

Os nad ydych yn teimlo’n dda a heb fod yn gwybod beth i’w wneud gellwch ffonio gwasanaeth Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 hefyd i siarad gyda nyrs 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw gadewch neges ar rif ffôn testun Galw Iechyd Cymru ar 0845 606 4647.

Pencadlys

Mae Pencadlys y Gymdeithas wedi’i leoli’n gyfagos i Bafiliwn Siopa Dau, (Pafiliwn Trefaldwyn).
Cyfeiriad - Address: CAFC Cyf – RWAS Ltd, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY
Ffôn -Tel: 01982 553683 Ffacs - Fax: 01982 553563
E-bost – E-mail: info@rwas.co.uk Gwefan - Website: www.cafc.cymru

Lletygarwch

Bydd lletygarwch ar gyfer Beirniaid, Noddwyr, Prynwyr a Gwesteion yn cael ei ddarparu ym Mhafiliwn y Llywydd yn gyfagos i Bencadlys y Gymdeithas.

Plant ar Goll

Dylid hebrwng plant ar goll i Swyddfa Pencadlys y Gymdeithas.
Mae’r Gymdeithas yn cynghori fod dau o bobl i hebrwng y plentyn coll. Mae gweithdrefnau penodol yn eu lle ar gyfer dychwelyd plant at eu rhieni/gofalwyr. Gellir cael manylion o Bencadlys y Gymdeithas.

Eiddo Coll

Nid yw’r Gymdeithas yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am bethau sydd wedi’u colli neu’u dwyn. Gellir gwneud adroddiadau i Swyddfa’r Pencadlys. Dylid rhoi gwybod i’r Heddlu am unrhyw drosedd.

Parcio

Mae parcio am ddim wedi’i ddarparu ar ran isaf Maes y Sioe, Gogledd 3 ac ar Fryn y Ceffylau.

Lluniau

Gwaherddir tynnu lluniau yn llwyr y tu mewn i Faes y Sioe ac eithrio gan weithredwyr awdurdodedig neu gan unigolion at ddibenion preifat. Hysbysir ymwelwyr na chaniateir iddynt gyflogi ffotograffwyr diawdurdod ar Faes y Sioe ac fe’u rhybuddir rhag ymadael ag arian, neu roi archebion i ffotograffwyr crwydrol. Ni chaniateir ffotograffiaeth broffesiynol ar Faes y Sioe ac eithrio gydag awdurdod ysgrifenedig y Gymdeithas. Mae’r Gymdeithas yn cadw’r hawl i fynd â ffotograffwyr diawdurdod ymaith o Faes y Sioe.

Sain

Mae’r system sain wedi’i gosod i drosglwyddo cyhoeddiadau swyddogol. Bydd y Gymdeithas ond yn gwneud cyhoeddiadau eraill os teimlir fod hynny’n hollol angenrheidiol.

Gwasanaeth Bws yr Orsaf Reilffordd

Bydd gwasanaeth casglu teithwyr mewn minibys am ddim yn rhedeg yn ystod y Ffair o faes y sioe a Gorsaf Reilffordd Builth Road yn cyfarfod trenau Rheilffordd Calon Cymru. Bydd minibys 16 sedd yn cyfarfod y trên i gludo ymwelwyr i’r Ffair. Bydd y ddarpariaeth yn cael ei threfnu gan Trafnidiaeth Gymunedol Llanwrtyd. Bydd y man gollwng a chodi teithwyr nesaf at floc toiledau’r Fynedfa Peiriannau rhwng Rhodfeydd C a D. Rhaid i deithwyr sy’n dymuno cael eu codi ar faes y sioe fod yn y man ymadael 20 munud cyn amseroedd ymadael y trên.

Amseroedd Trenau:

Ymadael o Amwythig am Abertawe

Cyrraedd Builth Road

0556

1009

1405

1824

0744

1209

1550

2006

Ymadael o Abertawe am Amwythig

Cyrraedd Builth Road

0604

0933

1435

1821

0827

1139

1643

2050


Siop y Sioe Fawr

Mae’r siopau wedi’u stocio i ddarparu amrywiaeth o nwyddau diddorol ac atyniadol i fodloni arddangoswyr ac ymwelwyr o bob oed. Bydd y siopau ar agor ar ddau ddiwrnod y Ffair o 9.00 am tan 7.00 pm (Dydd Llun) ac tan 6.00pm (Dydd Mawrth) o dan y Prif Eisteddle ac ym Mhafiliwn Trefaldwyn (Pafiliwn Siopa 2. Cofiwch brynu’r cardiau Nadolig argraffiad cyfyngedig newydd sydd ar gael yn nwy siop y Sioe.

Ysmygu

Gwaherddir ysmygu mewn unrhyw fan cyhoeddus caeëdig neu rannol gaeëdig.

Toiledau

Mae toiledau wedi’u lleoli fel a ganlyn: - Pafiliwn Trefaldwyn, Neuadd Arddangos De Morgannwg, Prif Floc Toiledau - Ardal Da Byw (Yn gyfagos i Neuadd Henllan), Bloc y tu ôl i Ganolfan Arddangos Frenhinol Cymru, Bloc Toiledau'r Fynedfa Da Byw (Yn gyfagos i’r NSA), bloc Toiledau y tu ôl i HSBC, Hafod a Hendre, Toiledau Bryn y Ceffylau, Toiledau Mynedfa A, Rhodfa J/H (Adran y Ceffylau), Rhodfa C/D (ger Mynedfa’r Peiriannau), Neuadd Clwyd Morgannwg, y Pafiliwn Rhyngwladol, Canolfan yr Aelodau a Bloc Toiledau’r Danffordd.

Ystafell Dlysau

Bydd Ystafell Dlysau CAFC, sydd wedi’i lleoli yn Neuadd Clwyd Morgannwg, ar agor o 10.00am - 4.00pm y ddau ddiwrnod. Mae’r ystafell yn arddangos 125 o dlysau’r Gymdeithas. Dewch i weld yr arddangosfa ardderchog yma.

Canolfan Groeso

Bydd prif fynedfa y Ffair Aeaf eleni trwy Canolfan Groeso newydd. Yma fe gewch hyd i toiledau, caffi, amrywiaeth o stondianau masnach gan gynnwys Lansdown sydd yn gwerthu amrywiaeth o ddillad swyddogol y Sioe.

WiFi

There will be free public WiFi hotspots around the main cattle ring (Hall 1), Hafod a Hendre, Canolfan Groeso a Neuadd Henllan.