Ardal Gofal Cefn Gwlad

Dylai ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru sy’n chwilio am wybodaeth neu gyngor ar faterion a allai fod yn dyngedfennol i’w cynlluniau yn y dyfodol, yn arbennig ble maent a wnelo â holl elfennau datblygu gwledig, ymweld â’r ardal Gofal Cefn Gwlad ar Faes y Sioe.  Mae’n un o adrannau mwyaf diddorol ac addysgiadol y Sioe. Fe’i crëwyd yn 1990 fel estyniad i’r adran Gweithgareddau Cefn Gwlad ac roedd yn ganlyniad rhesymegol i ymwybyddiaeth gynyddol y cyhoedd o gynaliadwyedd a materion amgylcheddol.

Mae mentrau amaeth-amgylcheddol wedi datblygu dros yr 20 mlynedd ddiwethaf ac, o ganlyniad, mae’r ardal wedi ehangu.  Mae wedi datblygu’n nodwedd bwysig ar y Sioe, nid yn unig fel atyniad i ymwelwyr teuluol ond hefyd fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr i ffermwyr sy’n warcheidwaid cefn gwlad. Mae croeso i’r rheini sy’n dymuno cael gwybod mwy am, er enghraifft, Systemau Ffermio Cynaliadwy.  Gellir casglu mwy o gynghorion hefyd trwy ymweld â Phafiliwn Llywodraeth Cymru, sy’n gyfagos i’r ardal, a chael cyfle i drafod polisi gwledig a mentrau Llywodraeth Cymru gyda’r staff ar ddyletswydd. 

Eleni mae’r ardal Gofal Cefn Gwlad yn cynnwys arddangosfeydd sy’n rhoi lle amlwg i offer arbed ynni;  dulliau adeiladu traddodiadol;  sefydliadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd a bywyd gwyllt; treftadaeth a chyfleusterau hamdden. Bu’r Pentref Chwaraeon a’r Gweithgareddau Cefn Gwlad cyfagos yn hoff atyniadau i ymwelwyr ers y 1970'au gan wneud y fan hyn yn gyrchfan boblogaidd ar faes y sioe na ddylid ei methu.  

Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi creu canolbwynt mwy cyfeillgar trwy gyflwyno ystafell de o dras ger y pwll amgylcheddol gyda seddi dan do ac yn yr awyr agored.

Mae yna ffocws hefyd gan y rhan fwyaf o sefydliadau a chwmnïau sy’n arddangos i ddarparu gweithgaredd ar gyfer y grŵp teuluol.

Bydd Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain yn cynnig rhaglen arddangos coginio helgig, efelychydd saethu, her colomennod clai a chystadlaethau i blant megis sbotio’r aderyn.

Bydd Calch Tŷ Mawr yn trefnu rhaglen o sgyrsiau a bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Prosiect Coffa Powys, Ymddiriedolaeth Landmark, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, ymhlith eraill, yn ymuno â nhw yn yr arddangosfa yn eu pabell. Bydd arddangosiadau ar godi ffrâm bren, plastro a gwaith plastr addurnol ac felly yn y blaen.

Bydd Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol yn arddangos yn yr adran am y tro cyntaf ac maen nhw’n cynllunio i greu gardd gymunedol i dyfu bwyd, ardal bioamrywiaeth, cynefinoedd bywyd gwyllt, ardal pwll dŵr a gweithgareddau i blant megis cegin fwd a gwneud bomiau hadau.

Rhwydo creaduriaid pyllau dŵr – bydd hyn yn cael ei drefnu gan yr RSPB yn y pwll amgylcheddol a byddant yn trefnu ardal i rieni ymlacio tra bydd eu plant yn darganfod pleserau bywyd pwll.

Lleiniau (arddangos)- Bydd lleiniau arddangos wedi’u trefnu gan IBERS, a hefyd arddangosfa o Gnydau Ynni sy’n cynnwys Miscanthus yn ogystal ag arddangosiad gan y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol.

Cymdeithas Waliau Cerrig Sychion – Byddant yn adeiladu wal gerrig sych barhaol arall ar faes y sioe yn agos i ardal y pwll arddangos. Bydd y sedd er cof am y pysgotwr gwych o Gymru, Moc Morgan yn cael ei gosod ar y nodwedd.

EggSeeds – byddant yn cynnig amryw o weithdai crefftau a gweithdai rhyngweithiol gyda gweithgareddau creadigol i blant fynd â nhw gartref – paentio arwyddion, pyrograffeg, gwestai pryfed, blodau rhuban, crefft broc môr a lle chwarae plant rhyngweithiol y lindys llwglyd.

Arddangosiadau Plygu Gwrych – Bydd dau grefftwr, David James a Gerald Morgan yn arddangos y grefft o blygu gwrych yn y digwyddiad.

Ymhlith y sefydliadau sy’n bresennol yn yr ardal yn Sioe eleni mae:

 • The Adventurer – Binocwlars o safon
 • Albion Books
 • British Association for Shooting & Conservation
 • Centre for Ecology and Hydrology        
 • Coed Cadw (The Woodland Trust)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Dŵr Cymru Welsh Water
 • Bydd Energy Now yn rhoi lle amlwg i:-

           -The Biomass Centre  
           -Britwind Ltd   
           -Cylchgronau Energy Now & Diversify Now  
           -Global Energy
           -Northern Industrial Battery Services
           -Novalux Energy Solutions
           -Westflight Ltd  

 • Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol
 • Gemwair Fly Fishing
 • National Hedgelaying
 • Parenting. Give it Time
 • Reaseheath College
 • RSPB Cymru
 • Shropshire Union Canal Society
 • SongBird Survival
 • Ty-Mawr Lime Ltd
 • West Wales Tackle
 • Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Mae manylion llawn i’w cael ar rhestr y stondinau masnach ar y wefan neu yn y catalog swyddogol