Aelodaeth

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gwneud cyfraniad allweddol at ddatblygiad amaethyddiaeth a’r economi gwledig yng Nghymru, ers ei sefydlu yn 1904.

Gyda’i amcanion i wasanaethu buddiannau gorau diwydiant Amaethyddiaeth Cymru, mae’r aelodau’n gwneud cyfraniad hanfodol at sicrhau bod y gymdeithas yn darparu cymorth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ledled Cymru.

Yn rhan hanfodol o ethos Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gall aelodau fod yn falch o’r ffaith eu bod yn cefnogi nodau elusennol y gymdeithas. Cyflawnir y rhain trwy ddarparu gwobrau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau, ynghyd â threfnu a llwyfannu tri digwyddiad ein cymdeithas; yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.

Mae digwyddiadau’r gymdeithas yn dangos gwerth y diwydiant amaethyddol ehangach, gan ddathlu a chyfuno pob elfen o fwyd a ffermio mewn un man. Mae’r diwydiant yn wynebu heriau arwyddocaol iawn, felly mae’n bwysicach nag erioed erbyn hyn i ddangos eich undod a dod yn aelod o’r gymdeithas.

Ynghyd â llu o fuddion a gyngir i aelodau, fe wnaiff eich aelodaeth gynorthwyo’r gymdeithas â’i nod o hyrwyddo elfennau gorau amaethyddiaeth Cymru a sicrhau hirhoedledd ein digwyddiadau annwyl iawn.

Buddion aelodaeth:

  • Mynediad i Sioe Frenhinol Cymru yn ystod pob diwrnod o’r sioe

  • Defnydd o bafiliynau bwyta’r aelodau

  • Defnydd am ddim o adran yr aelodau yn yr eisteddle (os bydd lle ar gael)

  • Gostyngiad yn ffioedd cystadlu adrannau da byw Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf

  • Copi am ddim o flwyddlyfr blynyddol CAFC

  • Gwahoddiad i fynychu CCB y gymdeithas a phleidleisio yno

  • Yr hawl i gyfranogi mewn etholiadau i ddewis aelodau i fod yn rhan o’r pwyllgor ymgynghorol sirol


DEWCH YN AELOD

Ymunwch â thîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a dewch yn aelod heddiw!

Pecynau Aelodaeth Taliadau Blynyddo
Aelod Ifanc
(17 mlwydd oed ac ieuengach ar ddiwrnod cyntaf y sioe – mae angen prawf oedran)
**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**
£50.00
Aelod Sengl £90.00
Aelodaeth Teulu
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£180.00
Llywodraethwr
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
Is-Lywydd
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£250.00


£400.00

 

Pecynnau Aelodaeth Oes
Tanysgrifiad unwaith ac am byth
Cyfansoddiadau Oes Yn daladwy yn ei gyfanrwydd neu mewn rhan-daliadau dros 4 neu 7 mlynedd
Aelodaeth Oes £1,260.00
Llywyddiaeth am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£2,200.00
Is-Lywydd am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£3,300.00

 

Manylion Cysylltu
Os am dderbyn Ffurflen Gais i Ymaelodi, cysylltwch â ni, members@rwas.co.uk ac mi anfonwn un i chi ar frys (cyn Mehefin 30ain). Neu gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 01982 554405